Reklamačný poriadok

 

1.     Predaj tovaru sa uskutočňuje podľa ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka SR.

2.     Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť vo vzťahu k spoločnosti JGOGROUP sro (ďalej len "predávajúci") nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

3.     Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").Spotrebiteľom je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

4.     Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, ktorú kupujúci sám nespôsobil, môže kupujúci uplatniť právo zo zodpovednosti za vady predaného výrobku. Kúpu musí kupujúci preukázať faktúrou alebo účtenkou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

5.     Tovar predávaný predávajúcim je určený k odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž v autoservise, alebo montáž osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať. Preto je nutné pri reklamácii predložiť doklad o odbornej montáži. Dokladom sa rozumie potvrdenie o montáži dielu s uvedením technologického postupu, alebo faktúra, prípadne potvrdenka o zaplatení s uvedením vykonaných prác, z ktorých vyplýva, že bola na vozidlo (nutné uviesť ŠPZ) namontovaná súčiastka, ktorá je predmetom reklamácie (identifikácia podľa kódu tovaru) . V tomto dokumente je nutné uviesť stav tachometra pri výmene dielu.

6.     Vady tovaru spočívajúce v inom plnení, nedostatočnom množstve, nevyhovujúcej kvality a prevedenie a neprimeranom obalu možno riadne uplatniť u predávajúceho bezodkladne ešte ten istý deň. Toto ustanovenie reklamačného poriadku sa nevzťahuje na záruku za akosť.

7.     Ten, kto uplatňuje nárok zo zodpovednosti za vady, musí predávajúcemu predložiť chybný tovar, faktúru alebo účtenku, ktorá preukazuje kúpu tovaru a doklad o odbornej montáži (ak je vyžadovaný).

8.     Nárok zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnený v záručnej dobe.

9.     Záručná doba v prípade kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom je stanovená na 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich užívaním.

10.  V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúci a fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom je stanovená na 24 mesiacov pre tovar vyžadujúci odbornú montáž. Pre ostatné tovar (autodoplnky) je stanovená záručná doba 6 mesiacov, ak nestanoví záručný list lehotu dlhšiu, alebo ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej užívaním.

 

11.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 
      1. nepredložením dokladu o zaplatení
      2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
      3. uplynutím záručnej doby tovaru,
      4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
      5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
      6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
      7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s bežným používaním tovaru
      8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

 

12.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 
      1. odovzdaním opraveného tovaru,
      2. výmenou tovaru,
      3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
      4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
      5. písomnou výzvou na prevzatie tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie,
      6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

13.  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

14.  Reklamačný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, pričom náklady hradí kupujúci, prípadne tovar doručiť osobne

15.  Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

16.  O reklamácii rozhodne spravidla vedúci prevádzkarne alebo ním poverená osoba ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že je nevyhnutné vykonať posúdenie chyby výrobku jeho dodávateľom, bude reklamácia vybavená na základe výsledku tohto posúdenia bez zbytočného odkladu. Pokiaľ k stanoveniu vád využije odborné vyjadrenie zvoleného znalca, je záver tohto znalca pre obe strany záväzný. Náklady znalca predávajúci hradí pri oprávnenosti reklamácie a kupujúci pri zistení jej neoprávnenosti.

17.  Vedúci prevádzkarne alebo ním poverený pracovník spíše so zákazníkom reklamačný protokol, zákazník je povinný poskytnúť tejto osobe pravdivo všetky požadované údaje.

 

 

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.11.2020

Sledujte nás na Facebooku